از طرفِ    شهریار حنیفه

Still life


Still life

Still life
A Film By  Shahriar Hanife
With Help  Shahab Hanife

:Selected music
J. S. Bach, Flute Sonata in E minor, BWV 1034 (Andrea Oliva & Angela Hewitt)

همچنان زندگی، نقاشی‌های باموضوعِ «طبیعت بی‌جان» را نیز گویند :Translation
External Links: IMDb , Vimeo

July. 2018( photography )

به یاد می‌آورم ...

( filmography )

پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی

( filmcomment )


( ?note )

احساس نمی‌کنید که دارد به‌سوی ما می‌آید؟

( fictions )

هم‌نشینی‌ها

( companion )

اَزآب‌گذشته

( translation )

ماتیک تُند او / گُل کرد ناگهان / در باغ دست‌هایش و پُر ریخت بر لبش

( poetry )


Logo


This is Shahriar Hanife 's personal web; which is local to share some of my work.
It should also be said i'm the designer and thinker of this template, would be thankful if you do not copy.
Contact me: shahriar.hanife@gmail.com
My profile in IMDb , & Vimeo , & Instagram
English Version ( Just some of the content )